AVG van Kwant’s 5 EHBO & BHV v.o.f.

Kwant’s 5 EHBO & BHV, gevestigd te M. Keulenstrjitte 6, 8603 EK Sneek, vertegenwoordigd door G-Kwant, mede eigenaar en tevens verwerkingsverantwoordelijke m.b.t. de Algemene Verordening Gegevensbescherming. (AVG) Bij alle offertes zal een kopie van dit bestand worden meegezonden.

Artikel 1: Doeleinden verwerking

 • Kwant’s 5 zal de persoonsgegevens niet voor enig ander doel verwerken dan zoals is aangegeven in artikel 2
 • Kwant’s 5 gebruikt de gegevens voor:
  • Het inschrijven van cursisten op en door hem georganiseerde cursussen (EHBO/BHV/ REANIMATIE/ VCA ETC)
  • Het inschrijven van cursisten met code 95 bij het CBR.
  • Het voorzien van cursisten – bij het met goed resultaat afleggen van de cursus- van een bewijs van deelname, aantekening of certificaat.
  • Het bijschrijven van de cursus op een ehbo-pasje, bhv pasje vca pasje e.d.
  • Het toesturen van het nieuwe of bijgewerkte certificaat of pasje aan de cursist
  • Het mogelijk maken het cursusgeld te innen en te registreren in een boekhoudprogramma (Snelstart)
  • Voor het uitbrengen van offertes en versturen van facturen via Snelstart
 • Alle medewerkers, handelend onder zijn gezag, hebben uitsluitend toegang tot gegevens voor zover deze noodzakelijk zijn voor de cursussen

Artikel 2: Het soort persoonsgegevens

 • Naam, adres, woonplaats
 • Telefoonnummers indien afgegeven
 • Email adres(sen)
 • Geboortedatum
 • Bedrijfsnaam indien van toepassing
 • Geslacht indien noodzakelijk
 • Certificaten, bewijzen van deelname
 • Geldigheidsdatum certificaten
 • Examendata

Artikel 3: De categorieën van betrokkenen

 • Docenten / instructeurs
 • Organisatoren ( Nederlands Rode Kruis, NIBHV, Oranje Kruis, Nikta, CCV, Ecabo, VCA organisatoren examens)

Artikel 4: Verwerking Persoonsgegevens

 • Kwant’s 5 verwerkt de administratieve gegevens in het boekhoud programma genaamd Snelstart. Dit programma is beveiligd met wachtwoord en gebruikersnaam. Daarnaast worden de backup gegevens op een draagbare Encrypte USB stick met toegangsbeveiliging bewaard.
 • Kwant’s 5 verwerkt de gegevens aangaande certificaten en diploma in een excel spreadsheat, dat beveiligd is met een wachtwoord en die worden bewaard op draagbare Encrypte USB stick met toegangsbeveiliging.
 • Kwant's 5 gebruikt de persoonsgegevens voor het uitnodigen van en het op de hoogte houden van cursussen via de mail.
 • Kwant’s 5 bewaart de persoonsgegevens na beeindiging met ons gedurende 7 jaar in verband met de verplichting aangaande de belastingdienst. Dit betreft de factuurgegevens.
 • Kwant’s 5 bewaart de certificaatgegevens na beeindiging met ons gedurende 3 jaar. Daarna worden de gegevens verwijderd uit het systeem.

Artikel 5: Meldplicht

 • In geval van een beveiligingslek dan wel een datalek zal Kwant’s 5 direct, dan wel binnen 72 uur na het plaatsvinden van het lek, daarover infomeren, naar aanleiding waarvan de verwerkingsverantwoordelijke beoordeelt of zij de betrokkene(n) en/of de relevante toezichthouder(s) zal informeren of niet. Verwerker garandeert dat de verstrekte informatie volledig, correct en accuraat is. De meldplicht geldt ongeachte de impact van het lek.
 • Indien de wet- en/of regelgeving dit vereist zal Kwant’s 5 meewerken aan het informeren van de terzake relevante autoriteiten en/of betrokkenen.
 • De meldplicht behelst in ieder geval het melden van het feit dat er een lek is geweest, alsmede:
  • Wat de (vermeende) oorzaak is van het lek
  • Wat is het (vooralsnog bekende en/of te verwachten gevolg
  • Wat is de (voorgestelde) oplossing
  • Welke rechten heeft de betrokkene
  • Contactgegevens voor de opvolging van de melding
  • Wie is geïnformeerd (zoals betrokkene zelf, verwerkingsverantwoordelijke, toezichthouder)
  • Wat de reeds ondernomen maatregelen zijn

Artikel 6: Beveiliging

 • Kwant’s 5 zal zich inspannen voldoende, volgens algemeen gebruikelijke technieken en methodes, technische en organisatorische maatregelen te nemen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van persoonsgegevens, tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de persoonsgegevens).
 • Kwant’s 5 heeft in ieder geval de volgende maatregelen genomen:
  • Logische toegangscontrole, gebruik makend van wachtwoorden;
  • Organisatorische maatregelen voor toegangsbeveiliging;
  • Beveiliging van netwerkverbindingen via encryptie protocollen.
  • Controle op toegekende bevoegdheden.

Artikel 7: Geheimhouding en vertrouwelijkheid

Op alle persoonsgegevens die Kwant’s 5 ontvangt en/of zelf verzamelt in het kader van deze bovenstaande, rust een geheimhoudingsplicht jegens derden. Kwant’s 5 zal deze informatie niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor zij deze heeft verkregen, zelfs niet wanneer deze in een zodanige vorm is gebracht zodat deze niet tot betrokkenen herleidbaar is.

Artikel 8: Verwijderen persoonsgegevens.

Indien U wenst dat uw persoonsgegevens worden verwijdert uit ons bestand kunt u dat kenbaar maken door een mailtje aan ons te sturen met het betreffende verzoek. Wij zullen dan uw gegevens vernietigen.

17-4-2021
© 2020 Kwant's 5 EHBO en BHV Opleidingen en herhalingscurssusen
Website door Prozizero